Общинска избирателна комисия Перник


РЕШЕНИЕ
№ 365-МИ
Перник, 29.10.2019

ОТНОСНО: избиране на общински съветници

Брой мандати за общински съветници 37

Общинската избирателна комисия на основание чл. 453 и 454 от ИК и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

Р Е Ш И:

 1. Общинската избирателна квота е 91 1 гласове

П. Избрани за  ОБЩИНСКИ  съветници независими  кандидати:

НЯМА

Ш. Брой мандати, които се разпределят между партиите, коалициите и местните коалиции, получили гласове не по-малко от общинската избирателна квота: З7

lV. Мандатите за общинските съветници по т. lll се разпределят между партиите, коалициите и местните коалиции, получили гласове не по-малко от общинската избирателна квота, както следва:

ном.

бюл.

Наименование на партията или коалц ия

Брой мандати

14

Политическа па тия АБВ / Алтернатива за българско възраждане/

2

26

коалиция  АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ

 

1

43

ПП ГЕРБ

9

56

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

9

62

БДС

   

„Радикали”

2

66

 

ДЕЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕД ИНЕНИЕ”

ДА България, ДСБ, 

Зелено движение

 

1

67

Местна коалиция ВМРО-БНД

ОЗ,ЗНС,ОБТ БЪЛГАРСКИ ЛЕЙБЪРИСТИ

7

68

Местна коалиция ЕНП  ПП НИКОЛА ПЕТКОВ   ПП БЗНС И ПП БДФ

Ф

1

69

Местна коалиция БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАРТИЧЕН ЦЕНТЪР - БДЦ (ЗС„Александър  Стамболийски  РДП, БСДП

5

                 
 1. Обявява разпределението на заявените предпочитания(преференции) за отделните кандидати по кандидатски листи на партиите коалициите и местните коалиции получили мандати, и по е а кандидатите както следва:

№ в бюле тината

Наименование на партията, коалицията или местната коалиция

№ в подреждането

Собствено, бащино и фамилно име на кандидатите в листата

на спис ъка

Брой предпо читания

8

НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ  ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ

1

Васил

Цветков Павлов

А

164

2

Михаела Петр ова Асенова

А

58

З

Зоя Асенова Петрова

А

31

4

Венцислав Славчев Митов

А

27

5

Васил Борисов Младенов

Б

4

6

Зоя Тихомир ова Стоименова

Б

12

7

Кристина Валер иева Христова

Б

10

8

Емилия

Димитрова Младенова

Б

16

9

 

Цветан Петров Христов

Б

11

10

Петя  Петрова Фиданчова

Б

3

11

Владимир Лазар ов

Дреньовски

Б

4

12

Радойлка Методиева Рангелова

Б

10

13

Ангел Иванов Новоселски

Б

6

14

Политическа па тия АБВ Алтрнатива за българско възраждане

1

Петьр Кирилов Пьрванов

А

535

                 


   

 

 

2

Владислава Владкова

Драгомирова

А

294

З

Силвия Р уменова Таскова

А

223

4

Илинка Миткова Ники фор ова

А

206

5

Ивайло Радоев Иванов

Б

81

6

Александрина Георгиева Костадинова-Славева

Б

109

7

Владимир  Миланов Босев

Б

52

8

Георги Георгиев Гер гиев

Б

13

9

Снежанка Георгиева Виктор ова

Б

22

10

Асен  Сераф имов Асенов

Б

21

11

Венцислав Симеонов Асенов

Б

15

12

 

Данчо Асенов

Данаилов

Б

12

13

 

Димитър  Николов Тренчев

Б

39

14

Катя  Кир илова Булянска

б

40

15

Мая  Атанасова

Деянова

Б

6

16

Бойко Ки рилов

Димит ров

Б

2

17

Венцислав Карамф илов Захар иев

Б

26

18

Катя Николова Белева-Божилова

Б

16

21

ПП Сьюз на свободните демократи

1

Асен Славчев Асенов

Б

60

2

 

Детелина Георгиева Милева

Б

29

З

Ру мен Владимиров Гацев

Б

14

4

Петьр Бонев Костадинов

Б

9

5

Иво Ру сев Иванов

Б

 

22

ПП НОВА АЛТЕРНАТИВА

1

ГЕОРГИ ВЛАДИМИРОВ ГЕОРГИЕВ

А

57

2

 

Димчо СИМЕОНОВ ВЕСЕЛИНОВ

А

13

З

АНИЕЛА БОЙКОВА МИЛУШЕВА

А

6

26

коалиция АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ

1

Анелия Стаменова Костадинова

А

232

2

Емил Николаев Йорданов

А

185

150

З

Невелина Стеф анова Димитрова

 

А

150

4

Юлиян Любомир ов Стоянов

А

109

5

Мар тин Бойков Асенов

А

71

6

Иван Рангелов Манов

Б

55

7

Геор ги Стоянов Петков

Б

22

8

К расими Сотир ов Сотир ов

Б

50

9

Калина Тод о рова Евтимова

Б

13

10

Елизабета Миткова К румова

Б

40

11

Петя Иванова Тр айкова

Б

23

12

Мар ия  Гео ргиева Бакър ова

Б

28

13

Бор яна Василева Николова

Б

7

14

Стойне Валентинов Лазар ов

Б

12

15

Васил Кир илов Каназир ов

Б

1

16

Петьр  Йо рданов Стоименов

Б

6

27

коалиция Ние, Гражданите

1

Ангел Стоилов Йорд анов

А

74

2

Валентина Симеонова Александрова

 

А

44

З

Павлина Димитр ова Павлова

Б

1

4

Емил Митков Захар иев

Б

1

5

Ренета Г ригор ова Станоева

Б

2

31

БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ/ БСДД/

1

Станислав Руменов Стойнев

А

84

42

партия на ЗЕЛЕНИТЕ

1

Людмила Николова Велинова

А

185

2

Илиана Костадинова Димитр ова

Б

7

З

Алекс Йорданов Велков

Б

12

4

Галина Богомилова Найденова

Б

22

 

 

 

 

 

 

 

5

Людмил Спасов Александ ров

Б

12

6

Евгени Нанков Найд енов

Б

9

7

Роберто Найденов Стеф анов

Б

9

8

Албер т Юлианов Петков

Б

8

9

  Хейли Кир илова

Диимитр ова

Б

З

10

Емил Димитров Василев

 

Б

0

11

Ангел Тр иф онов Ангелов

Б

4

12

Венелина Христова Спасова

Б

6

13

Юлиан Борисов Геор гиев

Б

13

14

Борислав Кр асимир ов Илиев

Б

6

15

Албена Петр ова Иванова

Б

22

16

Габриела Николаева Кирилова

Б

З

17

Биляна

Димит рова Богд анова

Б

2

18

Албена Йор данова Матова

Б

2

19

Владимир Иванов Агайн

Б

4

20

Антоан Станиславов Алексан дров

Б

2

21

Йор дан Бо рисов Андреев

 

Б

0

22

Лидия Стойнева Геор гиева

Б

6

43

ПП ГЕРБ

1

Вяр а Михайлова  Цер овска

А

3896

2

Денислав Виолинов Захар иев

Б

164

З

Емил Ангелов Костад инов

Б

148

4

Иво Данаилов Пет ров

Б

151

5

Александър  Стойнев Александр ов

Б

151

6

Цветана Иванова Пиралкова

Б

133

7

Любомир  Александр ов Жотев

Б

132

8

Явор  Илиев Рангелов

Б

138

9

Милена Методиева Миланова

Б

78

10

Симеон Желев Желев

Б

70

11

Андрей Павлов Павлов

Б

76

12

Мирослава Иванова Николова

Б

99

13

Алексан ър  Акепсинов Нецов

Б

187

14

Нели Светлоза рова Радева

Б

396

15

Радостин Рангелов Любомиров

Б

142

16

Мария Иванова Тасева

Б

90

17

Любен Иванов Лаза ров

Б

63

18

Роза Венева Стоилова

Б

50

19

Елица Стеф анова Кирилова

Б

132

20

Бойка Стоянова Иванова

Б

35

21

Теодор а Росенова К румова

Б

50

22

Емилияна Димит рова  Илиева

Б

529

23

Марио Георгиев Алексов

Б

55

24

Валентина Страхилова  Генадиева-Димитр ова

Б

160

25

Клар а Богословова Б удинова

Б

118

26

Стаменка Ки рилова Велинова

Б

44

27

Здравка Стефанова Боянова

Б

14

28

Маргар ита Валентинова Ми рчева

Б

87

29

Ру мен  Ге ргинов Станишев

Б

10

30

Росен

Цветанов Симеонов

Б

65

31

Иван Боянов Пенков

Б

86

32

Вилма Симеонова Евтимова

Б

29

33

Зоя  Бор исова Николова

Б

25

34

Силвия  Явор ова Тод о рова

Б

80

35

Геор ги Кир илов Геор гиев

Б

21

                                   

 

 

 

 

 

 

36

Иван Димитр ов Станков

Б

57

37

Петьр  Асенов Симов

Б

25

44

Българска  демократична  общност

 

1

Николай Велинков Милев

А

50

50

Политическа партия МИР

1

Валя  Геор гиева Кру мова

А

24

2

 

Димитър Ананиев

Димит ров

А

5

З

Светослав Кр асимиров Александров

 

Б

0

4

Александър

Димитров  Величков

Б

0

5

Хрис ула Станиславова Геор гиева

Б

0

6

Мартина Петр ова Иванова

Б

0

51

Воля

1

Борислав Николаев Кьосовски

А

170

2

Чавдар  Миленов Енков

А

146

З

Станислав Любомиров Златков

А

72

4

Иван

Цветанов Иванов

Б

15

5

Анка Славчева Николова

Б

14

6

Радослав Антонов Тодор ов

Б

6

7

Тодор  Антонов Млад енов

Б

2

8

 

Ценко Петров  Янакиев

Б

20

9

Вилиана

Димитрова Новева

Б

2

10

Николай Валентинов Николов

Б

6

11

Орлин Желязков Томов

Б

5

12

Екатерина Геор гиева Стоянова

Б

15

55

Движение за права и свободи — ДПС

1

Боряна Симеонова Метод иева

А

172

2

Радостина Валер иева Стефанова

А

28

З

Георги  Маринов Никодимов

А

24

4

Валентин Стоилов Павлов

Б

9

56

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

1

Станислав Иванов Влад ими ров

А

4081

2

Анжела

Цанкова Асенова

Б

270

З

Валентин Николчов Петков

Б

165

4

Кир ил Леонов Кир илов

Б

105

5

Петьр Анастасов Янков

Б

109

6

Мартин Мариов Жлябинков

Б

200

7

Мирослав Иванов Стои цев

Б

165

8

Андрей Ки рилов Андр еев

Б

74

9

Веселин  Чавдаров Пейчев

Б

119

10

Р умен Атанасов Ваташки

Б

52

11

Милена Р уменова Милошева-Анд онова

Б

167

12

Ралица Илиева Андр еева-Любенова

Б

113

13

Петьр Иванов Теоф илов

Б

121

14

Асен  Фердов  Варадинов

Б

62

15

Михаил Кирилов Михайлов

Б

115

16

Илиян  Григор ов  Илиев

Б

68

17

Иван Венциславов Иванов

Б

86

18

Иван  Райчев

Димитров

Б

67

19

Анна Геор гиева Пет рова

Б

135

20

Ралиц а Валентинова Ви динова

Б

77

21

Стефан  Златков Миленов

Б

26

22

Григор  Стоянов Христов

Б

94

23

Антонио Сашов Лазаров

Б

236

24

Павел Георгиев Павлов

Б

9

25

Елизабета Олегова Йорданова

Б

21

26

Елеонора Бойчева Владимирова

Б

88

27

Албена Боянова Стаменова

Б

34

28

Стефан Стоянов Никифоров

 

77

                             

 

 

 

29

 

Даниела Юлиянова

Цветанова

Б

14

30

Емил Александров Лаза ров

Б

33

31

Катя Евтимова Христова

Б

29

32

Василка Сераф имова Караманчева

Б

31

33

Бетина Борисова Ванкова

Б

39

34

Валентина Евлогиева Славчева-Илиева

Б

24

35

Валентина Илиева Василева-Гюр ова

Б

7

36

Любомира Валериева Любенова

Б

40

37

Иванка Андонова Ставр ева

Б

43

58

Движение ЗАЕДНО за промяна

1

КОСТАДИН

КРУМОВ КОСТАДИНОВ

 

Б

184

2

СИЛВИЯ ЛЮБОМИРОВА АСЕНОВА

Б

44

З

ЕМИЛ ПАВЛОВ МИХАЙЛОВ

Б

7

4

ИРИНА ЗАХАРИЕВА ПАВЛОВА

Б

10

5

РУМЕН МАНОЛОВ ЖОТЕВ

Б

6

6

АДРИАНА ВАСИЛЕВА ВАСИЛЕВА

Б

6

7

 

ДАНИЕЛ МАРИОВ АСЕНОВ

Б

20

8

МАРТИН АНТОНОВ ТО ДОРОВ

Б

17

9

АЛЕКСАНД ЪР КИРИЛОВ ЦВЕТАНОВ

Б

9

10

МИТКО РАФАИЛОВ ИГНАТОВ

Б

20

11

РОСЕН ЛЮБОМИРОВ ИВАНОВ

Б

8

12

ЮЛИ МАНОЛОВ ГЕОРГИЕВ

Б

12

13

ИВАН ХРИСТОВ ИВАНОВ

Б

1

14

ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ МИЛ ИНОВ

Б

4

62

БДС „РАДИКАЛИ”

1

Вержиния  Петр ова  Феодор ова

А

490

2

Иво Серафимов Ангелов

А

217

/105/

З

Петьр  Христов Басмаджиев

А

112

4

Антонио Любенов Иванов

А

110

5

Соня Иванова Йорданова

Б

97

6

Михаела Василева Йор данова

Б

18

7

 

Димитър Иванов Димитр ов

Б

43

8

 

Джулия Ралева Борисова

Б

47

9

Рени Милчева Стоянова

Б

19

10

Мария Петкова Величкова

Б

45

11

 

Даниел Димитров Иванов

Б

19

12

Росен Георгиев Борисов

Б

6

13

Ана Лазарова Петрова

Б

3

14

Анна Миткова Пьрванова

Б

2

15

Анита Енчева Пет рунова

Б

35

16

Борислав Методиев Борисов

Б

9

17

Илиян Маринов Йорданов

Б

19

18

Станислав Иванов Костов

Б

33

19

Майкъл Светославов Иорданов

Б

2

20

Станислав Павлинов Стоянов

Б

2

21

Силвия Евтимова Войнова

Б

6

22

Ирина Асенова Асенова

Б

2

66

„ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ -

ОБЕДИНЕНИЕ” (ДА Бьлгария, ДСБ, Зелено движение)

1

Велизар  Венциславов Варадинов

Б

416

2

Венцислав Иванов Евгениев

Б

82

З

Асен Филипов Асенов

Б

48

4

Зорница Велинова Ст ратиева

Б

72

5

Георги Недков Недев

Б

60

6

Владимир  Николаев Русев

Б

51

7

Пламен  Кирилов Соколов

Б

39

8

Павел Георгиев Черийски

Б

53

                   

 

 

 

9

Силвия Антонова Богомилова

Б

15

10

Вяра Симеонова Йорданова

Б

36

11

Мариана  Миткова Ценева  

 

Б

24

12

Иво Каменов Сотиров

Б

17

13

Петьр  Бойчев Петр ов

Б

13

14

Петьр Ст рахилов Иванчев

Б

40

15

Милена Любомир ова Исаева

Б

34

16

Оля Кирилова Богомилова

Б

8

17

Антон Методиев Шаренков

Б

50

18

Елиза Юлиянова Миткова-Банчева

Б

10

19

Алексан дър  Мартинов  Януш

Б

15

67

Местна коалиция ВМРО-БНД (ОЗ,ЗНС,ОБТБЪЛГАРСКИ ЛЕЙБЪРИСТИ)

1

Мартин  Георгиев Илиев

А

1543

2

Димитър Асенов Колев

А

938

/299/

З

Милан  Войнов Миланов

А

770

4

Геор ги Пет ров Захариев

А

573

5

Галина Петрова Владимир ова

А

479

6

Людмил

Димитров   Георгиев

А

463

7

Василен Иванов Огнянов

Б

271

8

Константин Васков Иванов

Б

374

9

Александър  Малинов Ве ргинов

Б

119

10

Десислава Лъчезарова Пар лапанска

Б

34

11

Росен Каменов Соти ров

Б

40

12

Людмил Иванов Цветков

Б

41

13

Венц ислав  Карамфилов  Любенов

Б

78

14

Виктор  Георгиев  Георгиев

Б

36

15

Емил Милчев Евтимов

Б

36

16

Бисер  К расими ов Стоилов

Б

8

17

Валентин Милков Лозанов

Б

18

18

Еду а рд  Лазаров Геор гиев

Б

11

19

Диана Благоева Ср ъндева

Б

2

20

Моника Богомилова Григор ова

Б

4

21

Геор ги Стоилов Ангелов

Б

1

22

Недялко

Цветанов Ма ртинов

Б

6

23

Емил Методиев Стеф анов

Б

11

68

Местна

коалиция ЕНП (ПП“НИКОЛА

БЗНС И ПП БДФ)

1

Мар ия  Мар инова Иванова

А

375

2

Бойко Иванов Астатков

А

167

З

Незабр авка Стоянова Ан еева

А

139

4

 

Даниел Василев Славчев

А

73

5

Ман уела Сергеева Пьрванова

Б

37

6

Кристиян  Иванов Пейчев

Б

10

7

Мирослав Митков Исаев

Б

3

8

Лиляна Богданова Боянова

Б

58

9

Александър  Юлианов Александр ов

Б

48

10

Елена Кирилова Александр ова

Б

2

11

Валентина Георгиева  Методиева

Б

20

12

 

Дора  Филипова

Димит рова

Б

1

13

Марияна Златкова Кру мова-Мишева

Б

6

69

Местна коалиция БЪЛГАРСКИ

ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЬР – БДЦ    (ЗС“Александър Стамболийски“, РДП, БСДП/

    

1

БОЖИДАР

СТАНИМИРОВ ЖИВКОВ

А

606

2

ОГНЯН  КАЛИНОВ

ДЕЯНОВ

А

536

3

 

ЦВЕТОМИР  СЛАВЧЕВ НИКОЛОВ

А

526

4

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ ТАСЕВ

А

495

5

ДЕСИСЛАВ СТЕФЧОВ АСПАРУХОВ

А

444

6

СЛАВОЛЮБ НИКОЛОВ СЛАВЧОВ

А

393

                       

 

 

 

7

ЯСЕН ПЕТКОВ КАЦАРОВ

А

391

8

ЛАЗАР КИРОВ ВЪЛЧЕВ

А

336

/203/

9

ЕЛКА КРУМОВА ПАВЛОВА

Б

43

10

МАРТИН СПАСОВ МАРИНОВ

Б

26

11

ЛОЗКА БОРИСЛАВОВА ВАСИЛЕВА

Б

76

12

МИРОСЛАВ ИВОВ ХРИСТОВ

Б

27

13

КРУМ ГЕОРГИЕВ КРУМОВ

Б

5

14

СТАНИСЛАВ КРАСИМИРОВ ИВАНОВ

Б

91

15

СПАС НИКОЛОВ СПАСОВ

Б

8

16

ДАНИЕЛ ПЛАМЕНОВ ГЕОРГИЕВ

Б

64

17

ПЕТЪР ОЛЕГОВ ПЕТРОВ

Б

2

18

ВЕЛИЗАР НИКОЛОВ КИРИЛОВ

Б

5

19

ГЕРГАНА ИМИТРОВА ЙОРДАНОВА

Б

278

20

ЕВГЕНИ НИКОЛАЕВ ГЕРАСИМОВ

Б

25

21

 

ДЕНИС ДИМИРОВ АЛЕКСАН РОВ

Б

58

22

МИТКО ИВАНОВ ДИМИТРОВ

Б

5

23

БОРИСЛАВ ВАСИЛЕВ БОРИСОВ

Б

12

24

ИВАЙЛО МЛАД ЕНОВ ВАСИЛЕВ

Б

5

25

НИКОЛАЙ КИРИЛОВ БОЯНОВ

Б

1

26

ДИМИТЪР АЛЕКСАНД РОВ ВАСИЛЕВ

Б

0

27

ЦВЕТЕЛИНА РОМЕОВА ГЕОРГИЕВА

Б

25

28

ДЕСИСЛАВА СЛАВЧЕВА МЕТОД ИЕВА

Б

3

29

 

ДИМИТЪР СТОЯНОВ МАРКОВ

Б

41

ЗО

РУМЕН МАКСИМОВ КИРИЛОВ

Б

17

31

ИВО САВОВ ИВАНОВ

Б

4

 

 

Vl. Обявява имената на избраните общински съветници по партии коалиц ии и местни коалиц ии както следва:

 

Имена на общинските съветници

Па тия/коалиция/местна коалиция/независим

1 Александър Стойнев Александров

ПП ГЕРБ

2 Андрей Кирилов Андреев

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

З Анелия Стаменова Костадинова

коалиция АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ

4 Анжела Цанкова Асенова

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

5 БОЖИДАР СТАНИМИРОВ ЖИВКОВ

Местна коалиция БЪЛГАРСКИ

ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЬР – БДЦ    (ЗС“Александър Стамболийски“, РДП, БСДП/

6 Валентин Николчов Петков

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

7 Василен Иванов Огнянов

Местна коалиция ВМРО-БНД (ОЗ,ЗНС,ОБТБЪЛГАРСКИ ЛЕЙБЪРИСТИ)

8 Велизар Венциславов Варадинов

„ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ”

(ДА България, ДСБ, Зелено движение)

9 Вержиния Петрова Феодорова

БДС „РАДИКАЛИ”

10 Веселин Чавдаров Пейчев

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

11 Владислава Владкова Драгомирова

Политическа партия АБВ (Алтернатива за българско въраждане)

12 Вяра Михайлова Церовска

ПП ГЕРБ

13 Галина Петрова Владимирова

Местна коалиция ВМРО-БНД (ОЗ,ЗНС,ОБТ БЪЛГАРСКИ ЛЕЙБЪРИСТИ)

14 Георги Петров Захариев

Местна коалиция ВМРО-БНД (ОЗ,ЗНС,ОБТБЪЛГАРСКИ ЛЕЙБЪРИСТИ))

15 Денислав Виолинов Захариев

ПП ГЕРБ

16 ДЕСИСЛАВ СТЕФЧОВ АСПАРУХОВ

Местна коалиция БЪЛГАРСКИ

ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЬР – БДЦ    (ЗС“Александър Стамболийски“, РДП, БСДП/

17 Димитър Асенов Колев

Местна коалиция ВМРО-БНД (ОЗ,ЗНС,ОБТ БЪЛГАРСКИ ЛЕЙБЪРИСТИ)

18 Емил Ангелов Костадинов

ПП ГЕРБ

 

19 Иво Данаилов Петров                                                              ПП ГЕРБ                                                                                                                        

20 Иво Серафимов Ангелов

БДС „РАДИКАЛИ”

21 Кирил Леонов Кирилов

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

22 Любомир Александров Жотев

ПП ГЕРБ

23 ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ ТАСЕВ

Местна коалиция БЪЛГАРСКИ

ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЬР – БДЦ    (ЗС“Александър Стамболийски“, РДП, БСДП/

24 Людмил Димитров Георгиев

Местна коалиция ВМРО-БНД (ОЗ,ЗНС,ОБТ БЪЛГАРСКИ ЛЕЙБЪРИСТИ)

25 Мария Маринова Иванова

Местна коалиция ЕНП (ПП“НИКОЛА ПЕТКОВ“,ПП БЗНС И ПП БДФ)

26 Мартин Георгиев Илиев

Местна коалиция ВМРО-БНД (ОЗ,ЗНС,ОБТБЪЛГАРСКИ ЛЕЙБЪРИСТИ)

27 Мартин Мариов Жлябинков

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

28 Милан Войнов Миланов

Местна коалиция ВМРО-БНД (ОЗ,ЗНС,ОБТБЪЛГАРСКИ ЛЕЙБЪРИСТИ))

29 Милена Методиева Миланова

ПП ГЕРБ

30 Мирослав Иванов Стоицев

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

31 ОГНЯН КАЛИНОВ ДЕЯНОВ

Местна коалиция БЪЛГАРСКИ

ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЬР – БДЦ    (ЗС“Александър Стамболийски“, РДП, БСДП/

32 Петър Анастасов Янков

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

33 Петър Кирилов Първанов

Политическа партия АБВ (Алтернатива за българско выраждане)

34 Станислав Иванов Владимиров

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

35 Цветана Иванова Пиралкова

ПП ГЕРБ

36 ЦВЕТОМИР  СЛАВЧЕВ НИКОЛОВ

Местна коалиция БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР - БДЦ (ЗС“Александър Стамболийски“, РДП, БСДП/

 

37 Явор Илиев Рангелов

ПП ГЕРБ

 

 

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Надя Димитрова Боянова

Секретар: Станка Йорданова Рударска-Хинова

* Публикувано на 30.10.2019 в 19:31 часа

Календар

Решения

 • № 466 / 11.07.2022

  относно: констатиране прекратяването на пълномощията на общински съветник и обявяване на следващия в листата за избран

 • № 465 / 11.07.2022

  относно: констатира и обявява прекратяване на пълномощията на кмет и уведомява ЦИК за насрочване на частичен избор за кмет

 • № 464-МИ / 11.12.2019

  относно: прекратяване предсрочно пълномощията на общински съветник и обявяване следващия в листата на общински съветници на ПП „ГЕРБ“

всички решения