23.10.2022

Съобщение

 
ОИК - Перник Брой секции за гласуване в изборния ден Отворени секции Общ брой избиратели по избирателен списък Гласували избиратели Край на изборния ден (Приключило гласуване в 20:00 ч. или продължава)
1 2 3 4 5 6 7 8
КМЕТСТВО – Богданов дол 1 1 368 10,00 часа 12,30 часа 17,30 часа 20,00 часа
брой       31 94 201 231
%       8,42% 25,54% 54,62% 62,77%
23.10.2022

Съобщение

 

 
ОИК - Перник Брой секции за гласуване в изборния ден Отворени секции Общ брой избиратели по избирателен списък Гласували избиратели Край на изборния ден (Приключило гласуване в 20:00 ч. или продължава)
1 2 3 4 5 6 7 8
КМЕТСТВО – Богданов дол 1 1 368 10,00 часа 12,30 часа 17,30 часа 20,00 часа
брой       31 94    
%       8,42% 25,54%    
23.10.2022

Съобщение


 

 
ОИК - Перник Брой секции за гласуване в изборния ден Отворени секции Общ брой избиратели по избирателен списък Гласували избиратели Край на изборния ден (Приключило гласуване в 20:00 ч. или продължава)
1 2 3 4 5 6 7 8
КМЕТСТВО – Богданов дол 1 1 368 10,00 часа 12,30 часа 17,30 часа 20,00 часа
брой       31      
%       8,42%      
23.10.2022

Съобщение

 

 
ОИК - Перник Брой секции за гласуване в изборния ден Отворени секции Общ брой избиратели по избирателен списък Гласували избиратели Край на изборния ден (Приключило гласуване в 20:00 ч. или продължава)
1 2 3 4 5 6 7 8
КМЕТСТВО – Богданов дол 1 1 368 10,00 часа 12,30 часа 17,30 часа 20,00 часа
брой       31 94 201  
%       8,42% 25,54% 54,62%  
20.10.2022

Съобщение

ОИК-Перник уведомява избирателите в кметство Богданов дол, че е осигурена възможност за транспорт и помощ  за избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването, които не разполагат с автомобил.

Осигурен е дежурен автомобил от общинска администрация за придвижването им до секцията в изборния ден. 

- телефон, на който могат да се правят заявки за транспорт и помощ в изборния ден е GSM 0887 89 89 17;

- заявките са приемат от 7:00 ч. до 19:00 часа на 23.10.2022 год.

18.10.2022

Съобщение

ОИК - Перник уведомява членовете на СИК 143200130, че на 20.10.2022г. ще се проведе обучение в сградата на Читалището в с. Богданов дол.

18.10.2022

Съобщение

ОИК - Перник уведомява членовете на СИК 143200130, че на 22.10.2022г. в 14,00 следва да бъдат в помещението на СИК - Читалището в с. Богданов дол за получаването на бюлетините, изборните книжа и материали, както и на специализираното устройство за машинно гласуване.

14.09.2022

Съобщение

ДО 17,00 часа НА 27.09.2022г. Инициативните комитети предават на ОИК списъка с лицата, които подкрепят регистрацията на независим кандидат, заедно с другите документи, за участие в частичните избори.

Списъкът се предава на хартиен носител и  на технически носител в структуриран електронен вид 

 

Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1840-МИ
София, 16 юли 2020 г.

ОТНОСНО: определяне формата и структурирания електронен вид на списъците на избирателите, подкрепящи регистрацията на независим кандидат за участие в нови и частични избори

На основание чл. 57, ал. 1, т. 35, чл. 416 и чл. 464 – чл. 469 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

І. Списъците на избирателите, подкрепящи регистрацията на независим кандидат за участие в нови и частични избори, се изготвят и в структуриран електронен вид – във вид на текстови файл (Приложение № 1), със следния формат (структура):

 • Всеки нов ред от списъка съответства на нов ред от файла, като последователността във файла напълно съответства на тази в списъка на хартиен носител;
 • За край на ред се считат символите „\r\n“ (windows формат) като разделители.

Наличната информация се записва в девет колони, както следва:

 1. Пореден номер на реда в списъка.

(Число от 1 до 9999).

 1. Номер на страницата, на която се намира редът.

(Число от 1 до 9999).

 1. ЕГН/ЛН.

(Десет цифри, валиден ЕГН за българските граждани).

 1. Собствено име.

(Максимален брой символи 21, кирилица, позволени символи: букви от „а“ до „я“, интервал, апостроф, тире).

 1. Бащино име.

Максимален брой символи 21, кирилица, позволени символи: букви от „а“ до „я“, интервал, апостроф, тире).

 1. Фамилно име.

(Максимален брой символи 42, кирилица, позволени символи: букви от „а“ до „я“, интервал, апостроф, тире).

 1. Наименование на населеното място на постоянния адрес или на адреса на пребиваване за гражданите на друга държава – членка на Европейския съюз, имащи статут на постоянно или продължително пребиваващи у нас.

(Максимален брой символи 30, кирилица, позволени символи: букви от „а“ до „я“, интервал, апостроф, тире, точка, римски цифри).

 1. Наименование на локолизационната единица – улица, площад, булевард, жилищен комплекс, квартал и други.

(Максимален брой символи 30, кирилица, позволени символи: букви от „а“ до „я“, интервал, апостроф, тире, точка, римски цифри).

 1. Номер на локализационната единица – вход, етаж, апартамент, разделени с интервал.

(Номерът на локализационната единица може да се състои от комбинация, съдържаща до четири символа, като първите три задължително са цифри, а последният символ е буква на кирилица. Входът се обозначава с една буква на кирилица или с число до две цифри. Етажът се обозначава с число до две цифри. Апартаментът се обозначава с число до три цифри. Номерът, входът, етажът и апартаментът са разделени с по един интервал).

Колони 8 и 9 се попълват, когато адресът съдържа тези елементи.

За край на колоните от 1 до 8 да се счита символът „ ;“. За край на последната колона (9. Номер на локализационната единица, вход, етаж, апартамент) се считат символите за край на ред „\\r\\n“  (windows формат).

ІІ. Списъкът в структуриран електронен вид се представя на технически носител.

ІІІ. За въвеждане на данните в структуриран електронен вид се използва предоставената като приложение на решението – електронна форма в EXCEL формат (Приложение № 2).

 

Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

 

13.09.2022

Съобщение

Партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети подават заявления за регистрация в ОИК до 17,00 часа на 22.09.2022г.

 

Регистрация на инициативни комитети

/в състав от трима до седем избиратели с постоянен адрес в Богданов дол към дата 23 април 2022/

 

1.Заявление за регистрация – Приложение № 52-МИ-НЧ от изборните книжа. Заявлението се подписва от всички членове на инициативния комитет и се подава от лицето, представляващо инициативния комитет.

         В заявлението се посочват:

- имената, единният граждански номер и постоянен адрес на членовете на инициативния комитет

- имената, единният граждански номер  и адрес на кандидата, за който се създава инициативният комитет;

- искане за регистрация на инициативния комитет за участие в изборите;

- адрес, електронен адрес, телефон и лице за контакт.

2.Към заявлението се прилагат документите по чл. 153, ал. 4 ИК, а именно:

а) решението за образуване на инициативния комитет - в него се посочва:

- за издигането на кой независим кандидат се образува инициативният комитет;

- от кого се представлява инициативният комитет.

б) нотариално заверени образци от подписите на лицата, участващи в инициативния комитет;

в) декларация по образец – Приложение № 53-МИ-НЧ от изборните книжа, за всеки един от членовете на инициативния комитет, че има право да гласува в съответния вид избор и че няма да обработва и предоставя личните данни на включените в списъка за подкрепа на независимия кандидат лица за други цели, освен предвидените в Изборния кодекс;

г) удостоверение за банкова сметка на името на лицето, представляващо инициативния комитет, която ще обслужва само предизборната кампания;

д) имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на инициативния комитет, свързани с предизборната кампания.

 

 

 

Централна Избирателна Комисия

РЕШЕНИЕ
№ 1845-МИ
София, 21 юли 2020 г.

ОТНОСНО: регистрация на инициативни комитети в ОИК за участие в нови и частични избори

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и 2, чл. 87, ал. 1, т. 13, чл. 127, ал. 4, чл. 151 – 155 и чл. 464 – 469 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

 1. Регистрация на инициативни комитети в ОИК за издигане на кандидатури на независими кандидати
 2. За участие в нови и частични избори може да се създават инициативни комитети за издигане на независими кандидати за общински съветници, за кметове на общини, за кметове на райони и за кметове на кметства, които се регистрират в съответната общинска избирателна комисия (ОИК).
 3. За издигане кандидатурата на независим кандидат за общински съветник, кмет на община, кмет на район или кмет на кметство се образува инициативен комитет в състав от трима до седем избиратели с постоянен адрес или адрес на пребиваване (за гражданите на държава – членка на Европейския съюз) в населено място на територията на изборния район към дата 6 месеца преди датата на произвеждане на нови или частични избори, определена в хронограмите на ЦИК. Под изборен район за избор на общински съветници и кмет на община се разбира територията на съответната община, а под изборен район при избор на кмет на кметство се разбира територията на съответното кметство.
 4. Избирателите, които участват в създаването на инициативния комитет, следва да отговарят на следните изисквания:

- за българските граждани: да са навършили 18 години, да не са поставени под запрещение, да не изтърпяват наказание лишаване от свобода, да имат адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес на територията на Република България към дата 6 месеца преди датата на произвеждане на нови или частични избори, определена в хронограмите на ЦИК;

- за гражданите на държава – членка на Европейския съюз: да са навършили 18 години, да не са поставени под запрещение, да не изтърпяват наказание лишаване от свобода, да имат статут на продължително или постоянно пребиваващи в Република България и да не са лишени от правото да избират в държавата членка, на която са граждани, и адрес на пребиваване към дата 6 месеца преди датата на произвеждане на нови или частични избори, определена в хронограмите на ЦИК.

 1. Всеки избирател може да бъде член само на един инициативен комитет за общински съветници, кмет на община, кмет на район и кмет на кметство при нови или частични избори.
 2. В решението за образуване на инициативния комитет се посочва:

- за издигането на кой независим кандидат се образува инициативният комитет;

- за кой вид избор – общински съветници, кмет на община, кмет на район и кмет на кметство;

- от кого се представлява инициативният комитет.

 1. Инициативният комитет представя в ОИК заявление за регистрация – Приложение № 52-МИ-НЧ от изборните книжа, в срок не по-късно от 40 дни преди изборния ден – за нови избори, и 30 дни преди изборния ден – за частични избори. Заявлението се подписва от всички членове на инициативния комитет и се подава от лицето, представляващо инициативния комитет.
 2. В заявлението се посочват:

- имената, единният граждански номер (личен номер) и постоянен адрес (адрес на пребиваване) на избирателите по т. 2;

- имената, единният граждански номер (личен номер) и адрес на кандидата, за който се създава инициативният комитет;

- искане за регистрация на инициативния комитет за участие в изборите;

- адрес, електронен адрес, телефон и лице за контакт.

 1. Към заявлението се прилагат документите по чл. 153, ал. 4 ИК, а именно:

а) решението за образуване на инициативния комитет (по т. 5);

б) нотариално заверени образци от подписите на лицата, участващи в инициативния комитет;

в) декларация по образец – Приложение № 53-МИ-НЧ от изборните книжа, за всеки един от членовете на инициативния комитет, че има право да гласува в съответния вид избор и че няма да обработва и предоставя личните данни на включените в списъка за подкрепа на независимия кандидат лица за други цели, освен предвидените в Изборния кодекс;

г) удостоверение за банкова сметка на името на лицето, представляващо инициативния комитет, която ще обслужва само предизборната кампания;

д) имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на инициативния комитет, свързани с предизборната кампания.

 1. Общинската избирателна комисия извършва проверка на документите, приложени към заявлението и взема решение за регистрацията на инициативния комитет незабавно, но не по-късно от крайния срок за регистрация за съответния вид избор – нов или частичен.
 2. При установяване на непълноти или несъответствия ОИК дава незабавно указания за отстраняването им в срок до три дни от съобщаването им, но не по-късно от крайния срок за регистрация за съответния вид избор – нов или частичен. В регистъра на ОИК в графа „Забележки“ се вписват дадените указания, датата и часът на уведомяването, както и датата и часът на отстраняването им.

Когато нередовностите се установят след приемането на документите, уведомяването за отстраняването им се извършва на заявения адрес, електронен адрес или телефон за контакт и това обстоятелство се вписва в регистъра на ОИК, като се отбелязват и датата и часът на уведомяването.

В случай че указанията не са изпълнени в дадения срок, ОИК отказва регистрация.

Отказът на ОИК може да се обжалва пред ЦИК по реда на чл. 88 ИК.

Решението на ОИК, потвърдено с решение на Централната избирателна комисия, подлежи на обжалване по реда на чл. 98, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс пред Административния съд по местонахождение на съответната ОИК. В останалите случаи решението на ЦИК се обжалва пред Върховния административен съд.

Когато съдът отмени обжалваното решение, ОИК незабавно регистрира инициативния комитет независимо дали срокът за регистрация е изтекъл, но не по-късно от 32 дни преди изборния ден – за нови избори, и 25 дни преди изборния ден за частични избори.

 1. Инициативен комитет може да поиска да бъде заличена регистрацията му за участие в съответния вид избор не по-късно от 32 дни преди изборния ден – за нови избори, и 25 дни преди изборния ден – за частични избори.

Заличаването се извършва след подадено до ОИК писмено заявление – Приложение № 54-МИ-НЧ от инициативния комитет. Заявлението се подписва и подава от лицето, представляващо инициативния комитет.

Към заявлението се прилага решение на инициативния комитет, подписано от всички членове, за заличаване на регистрацията му.

ІІ. Предоставяне на данни за банкови сметки

 1. Общинската избирателна комисия в срок от 5 дни от регистрацията на инициативните комитети за участие в нови или частични избори предоставя на Сметната палата банковата им сметка, предназначена за обслужване на предизборната им кампания, и имената и длъжностите на лицата по чл. 164 ИК. При промяна на лицата инициативният комитет представя пред Сметната палата имената и длъжностите на новите лица в 3-дневен срок от извършване на промяната.

ІІІ. Регистри и удостоверения

 1. Решенията за регистрация на инициативните комитети се вписват в регистъра на инициативните комитети за участие в нови или частични избори (Приложение № 55-МИ-НЧ от изборните книжа). Регистрираните инициативни комитети се публикуват в публичния регистър (Приложение № 59-МИ-НЧ от изборните книжа) на интернет страницата на съответната ОИК.
 2. Общинската избирателна комисия издава удостоверение за регистрация на инициативен комитет – Приложение № 60-МИ-НЧ от изборните книжа.
 3. Общинските избирателни комисии приемат документи за регистрация всеки календарен ден, като определят начална и крайна дата и час.

Общинските избирателни комисии обявяват на публично място и на интернет страниците си датата и часа за приемане на документите за регистрация.

 

Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

 

 

Регистрация на партии и коалиции в ОИК

/регистрирани или допуснати в ЦИК за участие в нови частични избори/ 

1.Заявление за регистрация в ОИК (Приложение № 42-МИ-НЧ от изборните книжа). Заявлението се представя и подписва от лицата, представляващи партията или коалицията, или от изрично упълномощени от тях лица.

2.Към заявлението за регистрация на партия или коалиция се прилагат документите по чл. 147, ал. 5 ИК, а именно:

решение за образуване на коалицията, подписано от лицата, представляващи партиите, и подпечатано с печатите на участващите в коалицията партии;

пълномощно на лицата, упълномощени да представляват партията или коалицията пред ОИК, когато документите се подават или подписват от упълномощени лица.

Регистрация на местни коалиции в ОИК

/които са образувани само от регистрирани или допуснати за участие в ЦИК партии и коалиции за участие в избор на кмет на кметство Богданов дол/

1.Заявлението за регистрация на местна коалиция – Приложение № 43-МИ-НЧ от изборните книжа.  То се представя и подписва от лицата, представляващи местната коалиция, или от изрично упълномощени лица.

2.Към заявлението се прилагат документите по чл. 148, ал. 5 ИК, а именно:

а) решение за образуване на местната коалиция, в което се посочва:

- за кой вид избор се създава;

- кой е упълномощен да я представлява.

Решението трябва да е подписано от упълномощени представители на съставляващите местната коалиция партии и коалиции, участващи в нея, и да е подпечатано с печатите им (за коалиция – ако има такъв).

б) образец от подписите на лицата, представляващи местната коалиция;

в) образец от печата на местната коалиция, ако има такъв;

г) пълномощни на лицата, подписали решението за образуване на местната коалиция;

д) удостоверение за актуална банкова сметка на името на една от участващите партии в състава на местната коалиция, която ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната им отчетност, свързани с предизборната кампания;

е) имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на местната коалиция, свързани с предизборната кампания.

Централна Избирателна Комисия

РЕШЕНИЕ
№ 1844-МИ
София, 21 юли 2020 г.

ОТНОСНО: регистрация на партии, коалиции и местни коалиции в ОИК за участие в нови и частични избори

На основание чл. 87, ал. 1, т. 12, чл. 127, ал. 4, чл. 128 във връзка с § 2 от ДР на ИК, чл. 147 – 150, чл. 464 – 469 от Изборния кодекс и Решение № 1841-МИ от 16 юли 2020 г. на Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

І. Общи положения

 1. Партиите и коалициите, регистрирани или допуснати за участие в Централната избирателна комисия, могат да участват в нови избори за общински съветници или нови и частични избори за кметове самостоятелно или в различни местни коалиции за всеки отделен вид избор след регистрация и в съответната общинската избирателна комисия (ОИК).
 2. Партиите от състава на една коалиция, регистрирана или допусната за участие в ЦИК, не могат да се регистрират самостоятелно в общинската избирателна комисия, нито да влизат поотделно извън коалицията, регистрирана или допусната в ЦИК, в други коалиции или местни коалиции на територията на общината.
 3. За участие в нови избори за общински съветници или нови и частични избори за кметове могат да бъдат образувани местни коалиции, които се регистрират в ОИК.
 4. Местните коалиции се образуват само от регистрирани или допуснати в ЦИК за участие в нови или частични избори партии и коалиции.

ІІ. Правила за наименованията и абревиатурата на местна коалиция

 1. Наименованието или абревиатурата на местна коалиция съдържа само наименованието или абревиатурата на някоя от участващите в нея партии или коалиции.
 2. Наименованието или абревиатурата на всички останали, участващите в местната коалиция партии и коалиции може да се добавя в скоби към наименованието или абревиатурата на местната коалиция.

Общинската избирателна комисия извършва проверка за изпълнение на изискванията за наименование или абревиатура на местна коалиция.

ІІІ. Регистрация на партии и коалиции в ОИК

 1. Партиите и коалициите, регистрирани или допуснати в ЦИК за участие в нови или частични избори, следва да се регистрират в ОИК.
 2. Партия, включена в състава на регистрирана или допусната в ЦИК коалиция, която е напуснала състава й, може да участва в нови или частични избори самостоятелно, ако се е регистрирала в ЦИК и съответно в ОИК до крайния срок за регистрация за съответния вид избор – нов или частичен.
 3. Партиите и коалициите в срок до 40 дни преди изборния ден – за нови избори, и 30 дни преди изборния ден – за частични избори, подават заявление за регистрация в ОИК (Приложение № 42-МИ-НЧ от изборните книжа). Заявлението се представя и подписва от лицата, представляващи партията или коалицията, или от изрично упълномощени от тях лица.

За всеки отделен вид избор – общински съветници, кмет на община, кмет на район и кмет на кметство, се подава отделно заявление. За участие в изборите за кмет на кметство се подава едно заявление, в което се изброяват поименно всички кметства на територията на една община, за които се иска регистрация.

 1. В заявлението се посочва:

- пълното или съкратено наименование на партията или коалицията според решението за регистрация в ЦИК за изписаване в бюлетината;

- искане за регистрация за участие с посочване за кой вид избор да бъде извършена регистрация;

- адрес, електронен адрес, телефон и лице за контакт.

 1. Към заявлението за регистрация на партия или коалиция се прилагат документите по чл. 147, ал. 5 ИК, а именно:

- решение за образуване на коалицията, подписано от лицата, представляващи партиите, и подпечатано с печатите на участващите в коалицията партии;

- пълномощно на лицата, упълномощени да представляват партията или коалицията пред ОИК, когато документите се подават или подписват от упълномощени лица.

 1. Общинската избирателна комисия извършва проверка на представените документи и взема решение за регистрация незабавно, но не по-късно от крайния срок за регистрация за съответния вид избор – нов или частичен.
 2. При установяване на непълноти или несъответствия ОИК дава незабавно указания за отстраняването им в срок до три дни от съобщаването им, но не по-късно от крайния срок за регистрация за съответния вид избор – нов или частичен. В регистъра на ОИК в графа „Забележки“ се вписват дадените указания, датата и часът на уведомяването, както и датата и часът на отстраняването им.

Когато нередовностите се установят след приемането на документите, уведомяването за отстраняването им се извършва на заявения адрес, електронен адрес или телефон за контакт и това обстоятелство се вписва в регистъра на ОИК, като се отбелязват и датата и часът на уведомяването.

В случай че указанията не са изпълнени в дадения срок, ОИК отказва регистрация.

Отказът на ОИК може да се обжалва пред ЦИК по реда на чл. 88 ИК.

Решението на ОИК, потвърдено с решение на Централната избирателна комисия, подлежи на обжалване по реда на чл. 98, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс пред Административния съд по местонахождение на съответната ОИК. В останалите случаи решението на ЦИК се обжалва пред Върховния административен съд.

Когато съдът отмени обжалваното решение, ОИК незабавно регистрира партията или коалицията независимо дали срокът за регистрация е изтекъл, но не по-късно от 32 дни преди изборния ден – за нови избори, и 25 дни – за частични избори 

ІV. Регистрация на местни коалиции в ОИК

 1. В ОИК се регистрират местни коалиции, които са образувани само от регистрирани или допуснати за участие в ЦИК партии и коалиции за участие във всеки отделен вид избор – общински съветници, кмет община, кмет на район и кмет на кметство на територията на съответната община.
 2. Партиите и коалициите, участващи в състава на местната коалиция, не се регистрират самостоятелно в ОИК за същия вид избор.
 3. Партия, включена в състава на регистрирана или допусната за участие в ЦИК коалиция, която е напуснала състава й, може да участва в състава на местна коалиция, ако се е регистрирала самостоятелно в ЦИК до крайния срок за регистрация за съответния вид избор – нов или частичен.
 4. Заявлението за регистрация на местна коалиция – Приложение № 43-МИ-НЧ от изборните книжа, се подава в ОИК в срок не по-късно от 40 дни преди изборния ден – за нови избори, и 30 дни преди изборния ден – за частични избори.
 5. Заявлението се представя и подписва от лицата, представляващи местната коалиция, или от изрично упълномощени лица.
 6. За всеки отделен вид избор – общински съветници, кмет на община, кмет на район и кмет на кметство, се подава отделно заявление. За участие в изборите за кмет на кметство се подава едно заявление, в което се изброяват поименно всички кметства, за които се иска регистрация.
 7. В заявлението се посочва:

- искане за регистрация за участие в съответния вид избор;

- пълното или съкратено наименование на местната коалиция, което ще бъде изписано в бюлетината;

- адрес, електронен адрес, телефон и лице за контакт.

 1. Към заявлението се прилагат документите по чл. 148, ал. 5 ИК, а именно:

а) решение за образуване на местната коалиция, в което се посочва:

- за кой вид избор се създава;

- кой е упълномощен да я представлява.

Решението трябва да е подписано от упълномощени представители на съставляващите местната коалиция партии и коалиции, участващи в нея, и да е подпечатано с печатите им (за коалиция – ако има такъв).

Когато решението е за участие в повече от един вид избор, в ОИК се представя само един оригинал;

б) образец от подписите на лицата, представляващи местната коалиция;

в) образец от печата на местната коалиция, ако има такъв;

г) пълномощни на лицата, подписали решението за образуване на местната коалиция;

д) удостоверение за актуална банкова сметка на името на една от участващите партии в състава на местната коалиция, която ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната им отчетност, свързани с предизборната кампания;

е) имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на местната коалиция, свързани с предизборната кампания.

 1. Общинската избирателна комисия извършва проверка на изпълнението на изискванията за наименованието или абревиатурата на местната коалиция и представените документи и взема решение за регистрация на местната коалиция незабавно, но не по-късно от крайния срок за регистрация за съответния вид избор – нов или частичен.
 2. При установяване на непълноти или несъответствия ОИК дава незабавно указания за отстраняването им в срок до три дни от съобщаването им, но не по-късно от крайния срок за регистрация за съответния вид избор – нов или частичен. В регистъра на ОИК в графа „Забележки“ се вписват дадените указания, датата и часът на уведомяването, както и датата и часът на отстраняването им.

Когато нередовностите се установят след приемането на документите, уведомяването за отстраняването им се извършва на заявения адрес, електронен адрес или телефон за контакт и това обстоятелство се вписва в регистъра на ОИК, като се отбелязват и датата и часът на уведомяването.

В случай че указанията не са изпълнени в дадения срок, ОИК отказва регистрация.

Отказът на ОИК може да се оспорва пред ЦИК по реда на чл. 88 ИК.

Решението на ОИК, потвърдено с решение на Централната избирателна комисия, подлежи на обжалване по реда на чл. 98, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс пред Административния съд по местонахождение на съответната ОИК. В останалите случаи решението на ЦИК се обжалва пред Върховния административен съд.

Когато съдът отмени обжалваното решение, ОИК незабавно регистрира местната коалиция независимо дали срокът за регистрация е изтекъл, но не по-късно от 32 дни преди изборния ден – за нови избори, и 25 дни – за частични избори.

 1. Промени в състава или наименованието на местна коалиция
 2. Промени в състава или наименованието на местна коалиция, настъпили след регистрацията й в ОИК, но не по-късно от 35 дни преди изборния ден – за нови избори, и 25 дни преди изборния ден – за частични избори, се извършват след подаване на заявление – Приложение № 44-МИ-НЧ от изборните книжа, и представяне на решение за извършените промени. Решението трябва да отговаря на изискванията за образуване на местна коалиция.
 3. Нова партия или коалиция може да се включи в състава на местната коалиция не по-късно от 35 дни преди изборния ден – за нови избори, и 25 дни преди изборния ден – за частични избори, при условие че е регистрирана или допусната в ЦИК за участие в нови избори за общински съветници или нови и частични избори за кметове.
 4. В случай че една или повече партии или коалиции напуснат местната коалиция, регистрацията й се запазва, ако в нея са останали най-малко две партии или коалиции.
 5. В случай че партия или коалиция, чието наименование или абревиатура е включено в наименованието на местната коалиция, напусне коалицията, ОИК с решението, с което извършва промяната в местната коалиция, определя тридневен срок за промяна на наименованието й.

Ако в указания срок местната коалиция изпълни указанието, промени наименованието си с решение за промяна и подаде заявление за това в ОИК, регистрацията й се запазва. Общинската избирателна комисия с решение заличава от наименованието на местната коалиция наименованието или абревиатурата на напусналите я партия и коалиция и отбелязва настъпилите промени в състава и наименованието на местната коалиция в регистъра на ОИК не по-късно от 32 дни преди изборния ден – за нови избори, и 25 дни преди изборния ден – за частични избори.

Ако в указания срок местната коалиция не изпълни указанието да промени наименованието си с решение за промяна и подаде заявление за това в ОИК, регистрацията й се заличава.

Заличаването от наименованието на местната коалиция на напусналите я партия или коалиция се извършва не по-късно от 32 дни преди изборния ден – за нови избори, и 25 дни преди изборния ден – за частични избори.

 1. Промените, настъпили в състава на местна коалиция, се отбелязват в регистъра на общинската избирателна комисия след подаване на заявление от лицата, представляващи коалицията, не по-късно от 32 дни преди изборния ден – за нови избори, и 25 дни преди изборния ден – за частични избори – Приложение № 47-МИ-НЧ от изборните книжа.
 2. Напусналите състава на местна коалиция партии или коалиции не по-късно от 40 дни преди изборния ден – за нови избори, и 30 дни преди изборния ден – за частични избори, могат да участват в изборите самостоятелно, след като се регистрират в ОИК по реда на раздел ІІІ.
 3. Заличаване на регистрацията на партии, коалиции и местни коалиции от ОИК
 4. Регистрираните партии, коалиции и местни коалиции могат да поискат заличаване на регистрацията си за участие в съответния вид избор не по-късно от 32 дни преди изборния ден – за нови избори, и 25 дни преди изборния ден – за частични избори.
 5. Заличаването се извършва след подаване на писмено заявление – Приложение № 45-МИ-НЧ от изборните книжа, от съответната партия, коалиция или местна коалиция, подписано от представляващите партията или коалицията лица.
 6. Към заявлението коалицията, съответно местната коалиция, прилага и решение за заличаване, подписано от лицата, представляващи партиите или коалициите от състава й или от изрично упълномощени от тях лица.

VІІ. Предоставяне на данни за банкови сметки

 1. Общинската избирателна комисия в срок от 5 дни от регистрацията на местните коалиции за участие в нови или частични избори предоставя на Сметната палата банковата им сметка, предназначена за обслужване на предизборната им кампания, и имената и длъжностите на лицата по чл. 164 ИК. При промяна на лицата местната коалиция представя пред Сметната палата имената и длъжностите на новите лица в 3-дневен срок от извършване на промяната.

VІІІ. Регистри и удостоверения

 1. За регистрация на партия, коалиция и местна коалиция ОИК приема отделно решение.

Решенията се вписват в регистъра на партиите, коалициите и местните коалиции за участие в нови или частични избори (приложения № 46-МИ-НЧ и № 47-МИ-НЧ от изборните книжа) и се публикуват на интернет страницата на ОИК.

 1. Общинската избирателна комисия издава удостоверение за регистрация на местна коалиция в нови или частични избори – Приложение № 50-МИ-НЧ от изборните книжа, и удостоверение за промени в състава или наименованието на местна коалиция – Приложение № 51-МИ-НЧ от изборните книжа.

Общинската избирателна комисия издава удостоверение за регистрация на партия в нови или частични избори – Приложение № 48-МИ-НЧ от изборните книжа, и удостоверение за регистрация на коалиция – Приложение № 49-МИ-НЧ от изборните книжа.

 1. Сроковете, посочени в настоящото решение, се определят съобразно датите, посочени в хронограмата за произвеждане на нови или частични избори.
 2. Общинските избирателни комисии приемат документи за регистрация всеки календарен ден, като определят начална и крайна дата и час.
 3. Общинските избирателни комисии обявяват на публично място и на интернет страниците си датата и часа за приемане на документите за регистрация.

 

Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

 

 

 

 

 

още съобщения

Календар

Решения

 • № 491-МИ / 02.06.2023

  относно: констатира и обявява прекратяване на пълномощията на кмет.

 • № 490-ЧМИ / 23.10.2022

  относно: ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО

 • № 489-ЧМИ / 18.10.2022

  относно: промяна в състава на СИК в кметство Богданов дол, община Перник, област Перник

всички решения