Общинска избирателна комисия Перник


РЕШЕНИЕ
№ 360-МИ
Перник, 28.10.2019

ОТНОСНО: анулиране на приемо - предавателна разписка № 143200010001 за секционна избирателна комисия. В избирателна секция № 14-32-00-95 за избиране на общински съветници на 27.10.2019 г. населено място гр. Перник, община Перник.

               

                Приемо – предавателната от 28.10.2019г.22,48 часа, ОИК Перник е приел протокол за резултатите за избиране на общински съветници на  27.10.2019г. СИК 143200095, населено място гр. Перник, община Перник. От  приетия секционен протокол № 1432000095  за избиране на общински съветници е видно, че в Част I, ДАННИ ОТ ИЗБИРАТЕЛНИ СПИСЪЦИ , в т. 1, е изписано числото 715. В т.1,  б.а) ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК – част I е отразен резултат 669 /шестотин щестдесет и девет/. б.а) ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК – част I I е отразен резултат 46 /читиридесет и шест/. След направена проверка на брой избиратели според избирателния списък при предаването му на СИК, ОИК – Перник установи, че  броят на избирателите по избирателен списък е 669, а в ЧАСТ  I I на избирателния списък няма записани избиратели.

                  От така извършената констатация ОИК – Перник възприема, че следва да бъде отразено вярното число на броя на избирателите, които фигурират в част първа и част втора на избирателния списък на СИК 143200095.  

                Предвид горното и на основание чл.87, ал.1,  от Изборния кодекс, Общинската избирателна комисия Перник

РЕШИ:

             АНУЛИРА  приемо - предавателна разписка № 143200010001/28.10.2019г.,  относно приет  протокол за резултатите за избиране на общински съветници на 27.10.2019г. на СИК 143200095, населено община Перник, град Перник, област Перник,относно приет  протокол за резултатите за избиране на общински съветници на 27.10.2019г. на СИК 143200095, населено община Перник, град Перник, област Перник

 

     Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Надя Димитрова Боянова

Секретар: Станка Йорданова Рударска-Хинова

* Публикувано на 01.11.2019 в 13:46 часа

Календар

Решения

  • № 466 / 11.07.2022

    относно: констатиране прекратяването на пълномощията на общински съветник и обявяване на следващия в листата за избран

  • № 465 / 11.07.2022

    относно: констатира и обявява прекратяване на пълномощията на кмет и уведомява ЦИК за насрочване на частичен избор за кмет

  • № 464-МИ / 11.12.2019

    относно: прекратяване предсрочно пълномощията на общински съветник и обявяване следващия в листата на общински съветници на ПП „ГЕРБ“

всички решения