Общинска избирателна комисия Перник


РЕШЕНИЕ
№ 359-МИ
Перник, 28.10.2019

ОТНОСНО: анулиране на приемо - предавателна разписка № 143200010001 за секционна избирателна комисия. В избирателна секция № 14-32-00-95 за избиране на кмет на община на 27.10.2019 г. населено място гр. Перник, община Перник.

Приемо – предавателната от 28.10.2019г. 22,48 часа, ОИК Перник е приел протокол за резултатите за избиране на кмет на община на  27.10.2019г. СИК 143200095, населено място гр. Перник, община Перник. От  приетия секционен протокол № 1432000095  за избиране на кмет на община е видно, че в Част I, ДАННИ ОТ ИЗБИРАТЕЛНИ СПИСЪЦИ , в т. 1, е изписано числото 715. В т.1,  б.а) ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК – част I е отразен резултат 669 /шестотин щестдесет и девет/. б.а) ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК – част I I е отразен резултат 46 /читиридесет и шест/. След направена проверка на брой избиратели според избирателния списък при предаването му на СИК, ОИК – Перник установи, че  броят на избирателите по избирателен списък е 669, а в ЧАСТ  I I на избирателния списък няма записани избиратели.

                  От така извършената констатация ОИК – Перник възприема, че следва да бъде отразено вярното число на броя на избирателите, които фигурират в част първа и част втора на избирателния списък на СИК 143200095.  

                Предвид горното и на основание чл.87, ал.1,  от Изборния кодекс, Общинската избирателна комисия Перник

РЕШИ:

             АНУЛИРА  приемо - предавателна разписка № 143200010001/28.10.2019г.,  относно приет  протокол за резултатите за избиране на кмет на община на 27.10.2019г. на СИК 143200095, населено община Перник, град Перник, област Перник

 

     Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Надя Димитрова Боянова

Секретар: Станка Йорданова Рударска-Хинова

* Публикувано на 01.11.2019 в 13:57 часа

Календар

Решения

  • № 466 / 11.07.2022

    относно: констатиране прекратяването на пълномощията на общински съветник и обявяване на следващия в листата за избран

  • № 465 / 11.07.2022

    относно: констатира и обявява прекратяване на пълномощията на кмет и уведомява ЦИК за насрочване на частичен избор за кмет

  • № 464-МИ / 11.12.2019

    относно: прекратяване предсрочно пълномощията на общински съветник и обявяване следващия в листата на общински съветници на ПП „ГЕРБ“

всички решения